Общи условия

Общи условия

Общи условия за извършване на писмени и устни преводи, редакция и други услуги от страна на фирма „Алма Консулт“ ООД

I. Начин на приемане и предаване

1.1. Възложителят възлага на „АЛМА КОНСУЛТ“ ООД (по-нататък Изпълнител), а той от своя страна приема да извърши посочената услуга за превод.

1.2. Предаването на материали и на всякакви документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и на резултата от изпълнението й (превод, легализиран документ и др.), се осъществява по един от следните начини: в офиса на Изпълнителя, чрез куриер или по електронна поща. В случай, че предаването и приемането се извършват по електронна поща, ще бъдат използвани единствено посочените електронни адреси.

II. Срок за изпълнение

2.1. Срокът за изпълнение е посочен в офертата.

2.2. За изпълнението на определена поръчка могат да бъдат използвани един или повече преводачи на Изпълнителя, в зависимост от обема и спецификата на всяка отделна поръчка за превод.

III. Цена, срок и начин на плащане

3.1. Цената е посочена в съответната оферта по електронна поща или в подписан с Възложителя договора. В случай, че поради спецификата на поръчката към момента на възлагането й не е възможно да бъде изчислена точната обща стойност, Изпълнителят посочва ориентировъчна такава. Реалната обща стойност може да е по-малка или по-голяма от ориентировъчната обща стойност.

3.2. Заплащането може да бъде извършвано в брой и/или по банков път при възлагане на поръчката за превод.

3.3. Банковата сметка на Изпълнителя е следната: IBAN BG63BPBI79421038156002, BIC: BPBIBGSF, „Юробанк И Еф Джи България“ АД (бивша „Българска пощенска банка“ АД), клон София-окръг.

ІV. Права и задължения на изпълнителя

4.1. Изпълнителят се задължава:

4.1.1. Да осигури преводачи и редактори експерти с необходимата квалификация.

4.1.2. Да изпълнява поръчките съгласно сроковете и цените, посочени в съответната оферта или договор.

4.1.3. По искане на Възложителя да предоставя информация за текущото изпълнение на поръчката.

4.1.4. Да съхранява всички получени от Възложителя материали и да му ги предава след приключване на изпълнението на съответната поръчка.

4.1.5. Да издава на Възложителя необходимите документи, удостоверяващи извършването на плащанията.

4.2. Изпълнителят има право:

4.2.1. Да получава всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и всякаква допълнителна информация, касаеща специфични и конкретни изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят има право да не започне или да спре изпълнението на поръчката, ако Възложителят е предоставил неточна или недостатъчна информация, поради което изпълнението на поръчката е станало невъзможно.

4.2.2. Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод.

4.2.3. Да получава съответното заплащане от Възложителя съгласно условията и начина на плащане, уточнени в офертата или в подписан договор.

4.2.4. Да спре изпълнението на поръчка превода, ако не бъдат спазени условията и заплащането при възлагането на поръчката.

V. Права и задължения на възложителя

5.1. Възложителят се задължава:

5.1.1. Да предоставя на Изпълнителя всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчката.

5.1.2. Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчката по въпроси от неговата компетентност.

5.1.3. Да извърши плащанията в упоменатите в гл. ІІІ срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите документи, удостоверяващи извършеното плащане.

5.1.4. При отказ от страна на Възложителя да получи изготвените документи, той дължи на Изпълнителя договорената сума.

5.2. Възложителят има право:

5.2.1. Да получава обратно всички материали, предоставени на Изпълнителя във връзка с изпълнението на поръчката.

5.2.2. Да изисква информация от Изпълнителя във всеки един момент от изпълнението на конкретна поръчка.

5.2.3. Да получава от Изпълнителя необходимите документи, удостоверяващи извършването на плащанията.

5.2.4. Възложителят има право да спре изпълнението на възложената на Изпълнителя поръчка, като го предупреди в писмена форма. В този случай Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя вече изпълнената част от възложената поръчка.

VI. Възражения

6.1. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от получаването на изготвените документи, Възложителят не подаде в офиса на Изпълнителя или по електронен път писмено възражение относно качеството на превода, подписано от оправомощено лице, се приема, че поръчката е приета без възражения.

6.2. В случай, че постъпи подобно възражение, Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците в срок от 14 (четиринадесет) дни. Възложителят се задължава да посочи ясно и точно недостатъците, които той смята, че подлежат на отстраняване.

6.3. Ако Изпълнителят не приеме възражението на Възложителя, страните се договарят да посочат трима експерти за оценка на неговата основателност: един от страна на Възложителя, един от страна на Изпълнителя и един независим, избран по взаимно съгласие между страните. Разходите по извършването на оценката са за сметка на неизправната страна.

VІІ. Изключване на отговорността

7.1. Отговорността на Изпълнителя се ограничава до отнасящите се до поръчката предвидими щети, като размерът им се ограничава до стойността на поръчката.

7.2. Изпълнителят не носи отговорност за грешки, които са причинени от Възложителя поради неправилни, непълни или ненавременно предоставени информация или данни, или поради грешни или нечетливи текстове или данни.

7.3. За повреди или загуба по време на изпращането Изпълнителят не носи отговорност.

7.4. Изпълнителят не носи отговорност и при:

7.4.1. Обстоятелства извън контрола му.

7.4.2. Загубени, повредени, унищожени преводи на текстове и документи при земетресение, буря или други форсмажорни обстоятелства, война, катастрофа, ембарго, актове и забрани на държавни и административни органи, стачки и др.

7.4.3. Всякакви дефекти или нещо характерно за естеството на преводи на текстове и документи, дори когато това е било известно в момента на приемането на превода.

7.4.4. Забравени преводи на текстове и документи, както и загубени от Възложителя, ограбени, похитени преводи на текстове и документи.

7.4.5. Недобросъвестност на един или повече преводачи, работили по изпълнението на определена поръчка в зависимост от нейния обем и специфика, която се е отразила на качеството на превода.

VIII. Опазване на търговската тайна

8.1. Всички текстове, материали, данни и др. на хартиен или електронен носител, предназначени за превод, както и проведените разговори с преводачи и/или представители на Изпълнителя, са поверителни.

8.2. Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на поръчките за превод, включително и след тяхнотох изпълнение или прекратяване.

IX. Прекратяване на поръчка за превод

9.1. Поръчка за превод може да бъде прекратена:

9.1.1. Едностранно с писмено предизвестие до една от страните. Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя всички предоставени му материали, както и техните преводи, частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя всички дължими суми по частично или цялостно изпълнени към датата на получаване на предизвестието поръчки.

9.1.2. По взаимно съгласие, като страните се задължават да уредят помежду си всички задължения.

Х. Неустойки

10.1. В случай, че Изпълнителят не спази уговорените срокове за изпълнение на поръчката, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,1 (нула цяло един) % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от дължимата сума по поръчката.

10.2. В случай, че Възложителят не изплати дължимата суми в сроковете, посочени в гл. ІІІ, той дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 (нула цяло един) % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % от дължимата сума по поръчката.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото законодателство на Република България като страните решават възникналите относно изпълнението на поръчките за превод по взаимно съгласие, а когато това е невъзможно, по реда на ГПК.

Политика за поверителност (в сила от 25.05.2018)

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., в сила от 25 май 2018 г., и цели да Ви запознае с основните моменти, свързани с обработването на Вашите лични данни.

Моля да имате предвид, че alma-consult.com е сайт за предоставяне на преводачески услуги и услуги по легализация на документи, който съдържа обща информация за нашите услуги и изтъква част от предимствата им. Собственик на сайта е „Алма Консулт“ ООД, ЕИК 121240544, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. „Княз Борис I“ № 29, представлявано от Мартин Христов в качеството му на управител.

Когато се свържете с нас на телефона и/или имейла за контакт от сайта, Вие можете да предоставите своето име, имейл или телефон, които по същество представляват Ваши лични данни.

От съображения за сигурност не Ви съветваме да ни изпращате данните от документа си за самоличност по имейл. В случай че решите да го направите, Вие следва да декларирате своето изрично съгласие за обработването им от дружеството, както и да посочите целите на това обработване. Дружеството не събира копия от лични карти, паспорти, шофьорски книжки или други официални идентификационни документи. Същите се представят единствено за проверка на верността на предоставените от Вас лични данни, след което се връщат.
В допълнение Ви информираме, че нашият сайт използва бисквитки (third‑party social plug‑in content‑sharing cookies), които Ви дават възможност да споделите сайта или части от него в социалните мрежи като LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest и/или по имейл. Споделянето чрез бутоните на социалните мрежи и по имейл е само Ваше решение и е изцяло на Ваш риск. Вие можете да контролирате бисквитките чрез настройките на Вашия браузър, както и като изпратите имейл на alma@alma-consult.com.

Веднъж предоставени, тези данни ще бъдат обработвани от дружеството (неговите оправомощени служители) в качеството му на администратор на лични данни на следните основания от Регламента: (i) чл. 6, § 1, б. „a“: „субектът на данните (в случая Вие) е дал съгласие за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели“; (ii) чл. 6, § 1, б. „б“: „обработването е необходимо за изпълнението на поръчките за превод, по които субектът на данните (в случая Вие) сте страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди договаряне на превода; (iii) чл. 6, § 1, б. „в“: „обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“; (iv) чл. 6, § 1, б. „е“: „обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна…“.

Когато е наложително, предоставянето на Вашите лични данни на трети лица ще се извършва въз основа на писмено изразено от Вас съгласие, което ще конкретизира категориите получатели и ще съдържа Вашето изрично съгласие за предоставянето. В допълнение дружеството не може да откаже да предостави Вашите лични данни на държавни или други компетентни органи, когато това се изисква по силата на законов или подзаконов нормативен акт, или по силата на административен акт.

Обработването на Вашите лични данни ще продължи, както следва: (i) в случаите, когато обработването е само въз основа на дадено от Вас съгласие – до неговото оттегляне; (ii) в случаите, когато обработването e на основание на договореното в офертата – до окончателно уреждане на възникналите между Вас и дружеството правоотношения и пет години след това. Всички тези срокове ще важат само при условие, че законови или подзаконови нормативни актове не предвиждат по-дълги такива.

Във връзка с обработването Вие имате следните права:

(a) Право на достъп по чл. 15 от Регламента. Вие имате право да получите от дружеството потвърждение дали обработва Ваши лични данни, и ако случаят е такъв, да получите достъп до тях, както и информация за: (i) целите и правното основание за обработването; (ii) обработваните категории лични данни; (iii) получателите или категориите получатели, пред които са разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; (iv) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на този срок; (v) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни, или ограничаване на обработването им; (vi) правото на жалба до надзорен орган; (vii) съобщаването на данните, които са в процес на обработване, и на всякаква налична информация за техния източник; и (viii) друга относима към обработването информация. Дружеството в качеството си на администратор ще предоставя тази информация в срок до 60 (шестдесет) дни от получаването на Вашето искане.

(б) Право на коригиране/допълване по чл. 16 от Регламента. Имате право да поискате от дружеството да коригира без излишно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас, както и непълните лични данни да бъдат попълнени.

(в) Право на изтриване („да бъдеш забравен“) по чл. 17 от Регламента. Имате право да поискате дружеството да изтрие без излишно забавяне личните данни, които Ви засягат, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани и/или обработвани; когато оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването и няма друго правно основание за него; когато възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; когато личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение за администратора. Упражняването на това право няма да е възможно, когато обработването попада в някое от изключенията, предвидени в чл. 17, пар. 3 от Регламента.

Дружеството коригира, допълва или изтрива данните в срок до 60 (шестдесет) дни от получаването на искането. В същият този срок дружеството ще Ви информира писмено, ако откаже, както и за причините за отказа си.

(г) Право на ограничаване на обработването в хипотезите на чл. 18, пар. 1 от Регламента. Дружеството ограничава обработването на личните данни, без да ги изтрие, когато: (i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните и тяхната точност или неточност не може да бъде проверена; или (ii) личните данни трябва да бъдат запазени за доказателствени цели. Когато това е наложително, преди да премахне ограничаването на обработването, дружеството ще Ви информира.

(д) Право на преносимост на данните по чл. 20 от Регламента. Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден да машинно четене формат, както и правото да ги прехвърлите на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие при неговото оттегляне или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. Това Ваше право не може да влияе върху правата и свободите на други лица.

(e) Право на възражение по чл. 21 от Регламента. В случай че сте дали съгласие за обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу това обработване, включително и когато то включва профилиране. Във всеки такъв случай обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг се прекратява.

(ж) Право по чл. 22 от Регламента. Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за Вас и Ви засяга в значителна степен. В случай че се възползвате от това право, дружеството е длъжно да приложи подходящи мерки за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси, като подсигури човешка намеса и Ви даде право да изразите гледната си точка и оспорите решението.
Всички тези права могат да се упражнят с писмено заявление до дружеството, което трябва да съдържа Вашето име и адрес, както и описание на искането, предпочитаната от Вас форма на комуникация, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Когато дружеството има основателни опасения, то може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност.

(з) Правото на жалба до надзорен орган. Ако смятате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни от дружеството са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни („Комисията“) на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. + 359 2 9153518, имейл: kzld@cpdp.bg, интернет страница: cpdp.bg, в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му или да обжалвате действия и актове на дружеството в качеството му на администратор по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност. От втората възможност можете да се възползвате само при условие, че не сте се възползвали от първата, а именно няма висящо производство пред Комисията за същото нарушение или нейно решение относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Дружеството в качеството му на администратор на лични данни се задължава да прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на подходящо ниво на сигурност на Вашите лични данни. При оценка на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид рисковете, които са свързани с обработването, и по-специално, рисковете от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Минималните мерки, които дружеството прилага в зависимост от определеното ниво на въздействие и сигурност, са: (i) личните данни се съхраняват на хартиен носител само от оправомощени за това лица в затворени шкафове, намиращи се в помещения, достъпът до които е контролиран и е възможен само през заключващи се врати; в такива помещения са разположени и компютрите, на които се обработват и съхраняват данните електронно; (ii) външни лица имат достъп до помещенията само в присъствието на оправомощено лице; (iii) лицата, които имат достъп до личните данни, са запознати с нормативните изисквания, със съдържанието на настоящия документ и с рисковете за сигурността на личните данни при тяхната обработка, както и са декларирали своето съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни, достъп до които са получили; (iv) достъпът до компютрите е посредством парола, като на оправомощените лица им е забранено да споделят паролите си; (v) след изтичане на срока за съхранение на документите и останалите технически носители на лични данни същите се унищожават физически чрез накъсване, разрушаване и/или изгаряне; (vi) всеки компютър има инсталирана антивирусна програма, прави се периодична профилактика на софтуера и системните файлове; (vii) всички технически носители, които се използват за запис на лични данни с цел архивиране, се съхраняват в заключени помещения, снабдени със сигнално-охранителна система; (viii) не се извършва предаване на данни на трети лица по електронен път, освен чрез електронен подпис.

В случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни дружеството е задължено да уведоми Комисията без нужното забавяне и когато това е осъществимо – не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него. То е длъжно да документира всяко нарушение на сигурността на Вашите лични данни, последиците от него и предприетите действия за справяне с него. Тази документация цели да даде възможност на Комисията да провери дали е спазен закона.

Когато има вероятност нарушението на сигурността на Вашите лични данни да породи висок риск за Вас, дружеството ще Ви съобщи за това без нужното забавяне, като опише естеството на нарушението, евентуалните последици от него и Ви представи описание на предприетите мерки за справяне с нарушението и за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от него. В хипотезите на чл. 34, пар. 3 от Регламента токова съобщение не се изисква.

В случай, че се нуждаете от съдействие или пък искате да подадете сигнал/оплакване, моля пишете ни на имейл: alma@alma-consult.com.

Дружеството си запазва правото да актуализира настоящата Политика за поверителност, като актуалният ѝ вариант ще бъде на Ваше разположение във всеки един момент на уебсайта на дружеството alma-consult.com.